جشن یک‌سالگی بتا مرداد ۱۴۰۰

دور هم جمع شدن به معنای شروع،

کنار هم بودن به معنای پیشرفت

و باهم کار کردن به معنای موفقیت است.

دیدار با نخبگان

هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

قدرت یک تیم به توانایی هر فرد وابسته است و قدرت هر فرد به تیمش بستگی دارد.