جشن دو سالگی بتا مرداد ۱۴۰۱

روزگار سخت پایدار نیست ولی انسان‌های سخت چرا.

جشن یک‌سالگی بتا مرداد ۱۴۰۰

دور هم جمع شدن به معنای شروع،

کنار هم بودن به معنای پیشرفت

و باهم کار کردن به معنای موفقیت است.

دیدار با نخبگان

هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

قدرت یک تیم به توانایی هر فرد وابسته است و قدرت هر فرد به تیمش بستگی دارد.