شاخ اینستاگرامی در زندگی مردم

بررسی تمایل کاربران در دو سال گذشته به اینفلوئنسرهای میلیونی اینستاگرام

 

نویسنده: محسن فینی زاده | تحلیلگر شبکه های اجتماعی

اینسـتاگرام به عنـوان یکـی از شـبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ ایرانیـان ایجـاد کـرده و در میـان سـلبریتی‌ها به مثابـه الگـوی مرجـع کنشـگران، نقـش پررنگی داشـته‌اسـت. بگفته بل سـلبریتی‌ها در فضـای رسـانه محور، نقـش اساسـی دارنـد. افـرادی کـه خانـه زاد رسـانه‌اند و خـود را مدیـون آن می‌داننـد، درواقـع پیـاده نظـام قـدرت بـرای تغییرات فرهنگی در جوامع خود یو غیر خودی هستند . صاحب نظران معتقد هستند ایـن گـروه، سـبک زندگـی، بـروز و ظهـور و اخبـار مربـوط بـه زندگـی شـخصی و فعالیت‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود، تغییـرات را ممکن و آسـان می‌کنند. تغییـر در رفتارهای اجتماعـی، پوشـش و اولویت هـای فرهنگـی تابعـی از کنش‌هـای آنـان اسـت. رسـانه، نقـش پررنگی در سـبک زندگی شـهروندان در دنیای مـدرن ایفا می‌کنـد و شـبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ جوامـع ایجـاد کرده‌انـد.

برخـی شـبکه‌های اجتماعـی (همچـون اورکات و یاهـو ۳۶۰ آغازگـر فعالیـت در ایـن همسان سـازی بوده‌انـد امـا امـروز، ایـن سـکان به شـبکه‌های اجتماعـی عکس محوری مانند اینسـتاگرام رسـیده اسـت) برنلی می‌گوید  این شـبکه‌ها، با یکسان سـازی علایق، سلایق و اندیشـه‌ها، نگرش‌های مسـلط در ایـن فضـا را به کاربران‌شـان انتقال می‌دهنـد. اینسـتاگرام به بخش مهمـی از زندگـی ایرانیان در فضای مجازی تبدیل شـده‌اسـت. فعالیت در این شـبکه اجتماعـی نیـز هماننـد سـایر شـبکه‌ها، در محورهـای مختلفـی همچـون سـرگرمی، کسـبوکار، ترویـج عقایـد، هنـر و تبلیغـات صـورت می‌گیـرد و بـا هشـتگ گذاری، امـکان جسـتجو و دسـتیابی بـه سـوژه به راحتـی میسـر می‌شـود. ایـن دسترسـی و کاربـری آسـان موجـب شـده‌اسـت کـه اینسـتاگرام بـه ابـزاری پرطرفـدار در ایـران تبدیـل شـود و فضـا را برای تغییر نگرش و سـبک زندگـی فراهم کند. هرچند آمار دقیقی از سوی اینستاگرام اعلام نشده‌است اما با توجه به نظر کارشناسان برآورد می‌شود سی و پنج تا چهل میلیون اکانت اینستاگرام توسط ایرانی‌ها فعال باشد.

بـا تغییـرات پدیـد آمـده در فضـای فناورانـه، امکان کسـب شـهرت برای بسـیاری از اقشـاری کـه در گذشـته این فرصت را نداشـته‌اند، فراهـم می‌شـود؛ از سـوی دیگـر، با توجه بـه اهمیت شـهرت و امکاناتی کـه بـرای افـراد در ابعـاد مـادی و روانی فراهم می‌سـازد، بسـیاری از افـراد چه عادی و چـه سرشـناس، بـا اسـتفاده از ایـن رسـانه‌ها، در تقلای رسـیدن به شـهرت، دیده شـدن و افزایـش تعـداد مخاطبـان خـود هسـتند، موضوعـی کـه در میـزان لایک‌ها، کامنت‌هـا، فالوورهـا و … خـود را بـه نمایـش می‌گـذارد. بـر ایـن اسـاس، سـلبریتی‌ها در ایـران، تبدیـل بـه طبقـه‌ای الگـو شـده اند کـه در اصطلاح جامعه شـناختی، گروه‌های مرجع تلقی می‌شـوند. شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز به عنـوان یکـی از مهمتریـن مصادیـق ایـن امـر، بـه محلی بـرای حضور سـلبریتی‌ها و دنبال کننـدگان آن‌هـا از آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی متناسـب بـا زندگی اجتماعی سـلبریتی‌ها تبدیل شـده‌اسـت.

آنچه مشخص است در دو سال گذشته تغییرات و رشد دنبال کنندگان‌های اینستاگرام جدی بوده‌است به صورتی که تعداد قابل توجهی از این شاخ‌ها به دنبال کنندگان میلیونی رسیده‌اند، از سوی دیگر افرادی در لیست میلیونی ها دیده می‌شوند که بیشتر دنبال کننده خود را در طول کمتر از دو سال گذشته از میان کاربران فارسی زبان بدست آورده‌اند.

نکته دیگری که در بررسی رشد دنبال کنندگان در اینستاگرام به نظر می‌رسد میزان رشد و افزایش سهم اینفلوئنسرهای غیر بازیگر است به صورتی که بیشترین رشد در این میان مربوط به حسن ریوندی است که در طول دو سال گذشته در حدود ده میلیون به دنبال کنندگان اضافه شده‌است و درصد اینستاگرام فارسی قرار گرفته‌است و همچنین رشد گاها صد در صدی برای بعضی دیگر از اینفلوئنسرا‌های خود اینستاگرام که هویت و شروع کارشان از همین بستر بود نیز به چشم می‌خورد.

آنچه در این میان مهم است رشد چند عدد در پروفایل این افراد نیست بلکه گسترش نفوذ آن‌هایی است که نه اینکه نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارند بلکه مخالف فرهنگ و ارزش‌های جامعه هستند، این افراد با استفاده از اینستاگرام که قطعا کاربردهای مفیدی هم دارد، این امکان را دارند با نفوذ میلیونی در افکار عمومی جامعه، تخریب‌های فرهنگی و خوانش های مخرب از سبک زندگی در جامعه ایجاد کنند و به مرور سبب شکل گیری سبک زندگی جدیدی به ویژه در میان نوجوان ها و جوان ها بشوند.

 

 

شما می توانید متن منتشر شده در:

صبح نو در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ را در اینجا

و خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ را در اینجا بخوانید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.